Tế-bào gốc có thể lấy từ nhau và nước ối bao quanh bào- thai

 

                                   

 

Hiện nay có hai nhóm  nghiên-cứu tế-bào gốc: một nhóm chú-trọng vào  tế-bào lấy từ người lớn c̣n nhóm kia lại dùng kỹ-thuật  hủy-hoại phôi-bào.    Chính kỹ-thuật này đang  gây nhiều tranh-căi về mặt đạo-đức .  Nhưng  người ta hy-vọng sự tranh-căi sẽ có thể chấm-dứt v́ các nhà khoa-học mới t́m ra một hướng nghiên-cứu thứ ba không gây trở-ngại  về mặt đạo- đức mà lại cũng hữu-hiệu và linh-đông như hai phương-pháp đang sử-dụng. Hướng nghiên-cứu mới này nhằm sử-dụng tế-bào gốc lấy từ  nhau      và  nước ối bao quanh bào-thai. Các tế-bào gốc này đươc gọi là  “amniotic-fluid stem cells” hay “ tế bào AFS”. Nước ối rút từ tử-cung phụ- nữ khi thử-nghiêm xem bào thai có tật-nguyền di-truyền hay không (amniocentesis) có chứa 1% tế-bào gốc. C̣n nhau th́ được thải tự-nhiên từ bụng mẹ ra sau khi sanh.

 

 

                                

 

                                          

Cũng như tế-bào lấy từ phôi-bào, tế-bào AFS có khả-năng nhân tăng lên  và biến-đổi thành những tế-bào tiêu-biểu cho mỗi một trong ba loại mô chính t́m thấy trong cơ-thể. Dùng tế-bào AFS các nhà khoa-học đă thành- công trong việc tạo ra các tế-bào thần-kinh,gan… và các tế-bào liên-hệ tới việc tạo xương, cơ và mỡ.

Tế-bào AFS cũng c̣n có đặc-tính như tế-bào lấy từ phôi-bào là nhân tăng nhanh và có đời sống dài

Đặc-điểm riêng của tế-bào AFS là chịu đựng đựơc môi-trường thiếu oxygen nên việc sử-dụng trong pḥng thí-nghiêm dễ-dàng hơn nhiều.như trong thử- nghiệm cấy bộ-phân mới hay mô tháp-ghép  trên bệnh-nhân.

Hơn nữa các tế bào AFS không tạo những khối u gọi là tetratomas mà  đôi khi thấy xuất-hiên khi cấy tế-bào lấy từ phôi-bào vào thú-vật
 

Hiện nay mới chỉ có ít công-tŕnh nghiên-cứu về mô của con người  dùng  tới tế-bào AFS. Chẳng hạn một nhóm khoa-hoa-gia  Thụy-sĩ  báo- cáo vào năm 2006 là mới thành-công tạm-thời trong việc cấy  van tim của  người bằng cách dùng tế- bào AFS. Trong nhiều năm qua, giáo-sư Dario Fauza thuộc Children’s Hospital Boston đă nghiên-cứu việc sử-dụng tế-bào AFS để cấy tháp ghép nhằm trám lỗ hổng trong màng bụng  trẻ sơ-sanh.

 

Mong rằng tế-bào AFS sẽ mở một chân trời rạng-rỡ cho ngành nghiên- cứu về tế-bào gốc trong một tương-lai không qúa xa.