Môt loại tế bào gốc mới có thể giúp cho nghiên-cứu

 

 

                                     

 

Các khoa- hoc- gia tại Anh  đă phát hiện ra một loại tế- bào gốc mới có thề giúp ích cho các nghiên- cứu về chữa trị các bệnh tật.

Tạp-chí Nature mô-tả hai thí-nghiệm trong đó các nhà nghiên-cứu đă trích ra đươc từ phôi của các loài gặm nhấm  những tế-bào gốc rất giống với tế bào gốc của người. Từ trước tới nay các tế bào gốc lấy từ động- vật đông-tác hoàn toàn khác hẳn với tế bào gốc của người, nên phát-hiện mới này rất quan trong v́ nhờ vậy người ta có thể dùng tế-bào gốc của loài gặm nhấm thay cho tế bào gốc của người. Nhờ vậy công cuộc nghiên- cứu có thể tiến- hành nhanh hơn v́ các tế- bào gốc của loài gặm nhấm dễ kiếm  và việc sử- dụng không gây tranh-chấp.

 

Chế- tạo các bộ-phận thay thề

Các tế-bào gốc ngoại-phôi-b́ (epiblast stem cells) là những tế-bào gốc  lấy từ phôi chuột ở giai- đoan phát- triển trễ hơn so với lúc lấy các tế- bào gốc  từ phôi loài gặm nhấm (rodent embryonic stem cells) trước đây.

Giáo-sư Roger Pederson thuộc Đại hoc Cambridge và là trưởng nhóm nghiên cứu nói “Ở cấp phân-tử, các tế-bào gốc ngoại- phôi- b́ (epiblast stem cells) tương-tư như các tế bào phôi của người (human embryonic stem cells), trong khi  các tế-bào gốc lấy trước đây từ  phôi  chuột (mouse embryonic stem cells) không đươc như vậy”

 

Trong khi nghiên-cứu đươc tiến- hành tại Cambridge th́ một chương tŕnh khảo cứu tương- tự cũng đươc xúc-tiến tại đại- học Oxford  và đă đem lại cùng một kết- quả.

 

 

Nhiều nhà khoa học tin rằng các tế- bào gốc lấy từ phôi –thay v́ từ người lớn--- hữu-dụng hơn  v́ chúng có thể trở thành bất cứ loại tế- bào nào của cơ-thể con người.  Điều này có nghĩa là nhờ vào các tế bào gốc lấy từ phôi,  người ta có nhiều hi vong tiến tới ngành “y- hoc tái- tạo” giúp các bác sĩ có thể thay thế các mô bị tổn- thương v́ bệnh- tật. Các bệnh Parkinson và Alzheimer là những bệnh thần-kinh mà người ta nghĩ sẽ hưởng nhiều lợi- ích nhất từ các phương-pháp  trị- liệu bằng tế- bào gốc này, sau đó là những bệnh khác như bệnh tim, thấp khớp, tiểu đuờng và phỏng .

 

Tuy nhiên có những vấn-đề thực- tế và đạo-đức bao quanh viêc dùng phôi người trong các nghiên -cứu dùng  tế- bào gốc. Các nhà khoa- hoc  hiện nay muốn làm nghiên-cứu phải trông cậy vào những phôi thặng- dư của các dưỡng- đuờng thụ-thai nhân tạo (IVF clinics), nhưng trong khi đó có môt số người v́ tín- ngưỡng tôn-giáo  lại không đươc vui khi phải làm thí- nghiệm và sau đó hủy- diệt sự sống dù rằng các nghiên-cứu ấy giúp mở đuờng cho những phương-tiện cứu sống mạng sống nhiều  người khác.

 

Rồi ra sẽ thế nào?

Tuy rằng hi-vọng th́ lớn , nhưng cho tới nay chưa có đột -phá quan-trọng nào khả- dĩ đưa đến những phép trị- liệu mới trong tương- lai gần.

 

Hai kết-quả nghiên-cứu nói trên tuy  không giúp  đươc ǵ hết cho việc chữa trị nhưng  có thể thúc đẩy các nghiên- cứu tiến- triển mạnh mẽ hơn. Giáo sư Harry Moore thuộc Trung tâm Center for Stem Cell Biology tại  Sheffield nói” Trong tương- lại người ta sẽ có thể chuyển thẳng các kết- quả thí -nghiệm trên chuột với  các tế -bào gốc ngoại- phôi- b́ (epiblast stem cells) sang thành những phương-pháp trị- liệu với tế- bào gốc trên con người”

 

            New stem cells could aid research- BBC- 06/27/07