Phương-pháp mới trị chứng hói đầu

 

Kết -quả nghiên- cứu trên chuột  đăng  trên tạp- chí Nature  đem lại  nhiều hi-vọng có thể dựa vào di-truyền để chữa  bệnh hói đầu.

               

 

Thật vậy các nhà khoa- học tại Đại-hoc Pennsylvania đă khám- phá ra là da của chuột bị thương tự tái-tạo những nang lông (hair follicle). Họ đă lột một mảng da ngoài (biểu- b́) của chuột , đựng kính lối 1.0 tới 2.5 cm, để “đánh thức các tế- bào gốc” có khả-năng tạo ra những nang lông mới. Khi  vết thương lành th́ da trở lại b́nh thuờng.

 

Ngoài ra nhóm nghiên-cứu cũng đă nhận-diện đươc một gien đóng vai-tṛ chủ-yều trong sự phát-triển của lông /tóc và đă thành-công trong việc kích- thích hoặc ngăn chặn lông/tóc mọc bằng cách tác-động lên hoạt-năng của các phân-tử protein này.

 

Khám phá này gây nhiều ngạc nhiên trong giới khoa- hoc, v́ từ trước tới nay ai cũng nghĩ là các nang lông/tóc của loài vật có vú không tái-tạo đươc. Đầu con người lúc mới sinh ra có khoảng 100 000  bộ-phận li-ti  tao-sinh ra tóc  và  người ta vẫn cho là một khi chúng không c̣n hoạt-đông nữa th́ chúng sẽ không thể tự tái-tạo và da đầu lúc đó sẽ trở thành hói.

 

Theo thống- kê của Cơ-quan Kiểm- soát Dươc -phẩm Quốc- gia th́ bệnh hói  là nguồn phiền- năo của cả triệu người trên thế giới. Tai Hoa kỳ cả tỉ đô-la đă đươc chi-tiêu hàng năm vào những phương-pháp tri-liệu , mà phần lớn chẳng có kết- quả ǵ.

 

            A cure for baldness- AFP- 05/17/07 .